Select Page

Творческа София

Творческа София

ЮНЕСКО определя културните и творческите индустрии (КТИ) като „сектори на организирана дейност, чиято основна цел е производство или репродукция, промоция, разпространение и/или предлагането на пазара на стоки, услуги и дейности с културен, артистичен или свързан с културното наследство произход.“

Творчеството в столичния град

Този подход на ЮНЕСКО акцентира не  само върху промишлено произведени стоки, продукт на творческо вдъхновение, но и върху цялата производствена верига, включително специфични функции на секторите, които участват в доставката на продукта до потребителите. Това определение включва и свързаните дейности, като реклама и графичен дизайн,  които са решаващ фактор в този процес. Поради големите различия между КТИ в развитите и развиващите се страни, предизвикателството се състои в укрепване на местния капацитет, подобряване на достъпа до световните пазари чрез нови партньорства, получаване на подкрепа от експерти, борба с пиратството и защита на интелектуалната собственост. С цел да  подкрепя и разгърнете творческия, социалния и икономическия потенциал на местните общности и да насърчава културното многообразие, ЮНЕСКО стартира през 2004 г. иновативния проект Мрежа на творческите градове.

Мрежата има за цел да свърже градовете, които подкрепят и развиват творческата икономика и да им предостави възможност да споделят знания, опит, лидерски умения и технологии.

КТИ

За Европа КТИ са трети сектор по създаване на заетост (веднага след строителството и хранителната промишленост), според последни проучвания на Европейската комисия.

 

Те са показали изключителна устойчивост по време на икономическа криза (2008-2012), като заетостта в КТИ е нараснала с 0,7% годишно, докато общата заетост в ЕС е намаляла с 0.7%. КТИ са водещ сектор по прилагане на новите бизнес модели в динамичната цифрова среда, които се възприемат и прилагат и от другите сектори. Техният принос към БВТ в Европа е 4.2 % и 7 милиона работни места, те създават най-висока заетост за младите хора.

Творческата икономика има решаваща роля за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Тя стимулира иновациите и творчеството, спомага за възстановяване и съхраняване на културно-историческото наследството, което развива туризма в градските райони и създава заетост. Проведеното от експерти картографиране на КТИ в столичния град показа, че „София се очертава като национален център на културните и творчески индустрии. Основните показатели за икономическата значимост на КТИ – добавена стойност, заети, оборот, брой предприятия, преки чужди инвестиции, дават основание да наречем София – град на културните и творчески индустрии, или още по-точно би било наименованието „творческа София“.

Проучването „КТИ – фактор за устойчив икономически растеж 2011“ стана основополагащо за създаването на стратегията за развитие на София и в частност – за подпомагане на киноиндустрията в града, което от своя страна доведе до спечелването на титлата на ЮНЕСКО Световен град на киното.

София творчески град на киното на Юнеско

На 1.12.2014 г. София се присъедини към мрежата от творчески градове на ЮНЕСКО и бе удостоена с титлата "Град на киното". Сертификатът беше връчен от Генералният директор на международната организация г-жа Ирина Бокова на Кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова.

АРХИВ

Прочети още

ЛЮБОПИТНО

Сайтът се финансира от програма "Култура" на Столична община